Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Boelen Webdesign.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van
  levering van één of meer producten of diensten van Boelen Webdesign.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle
  door Boelen Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
 2. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de
  opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van
  Boelen Webdesign en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat zoals
  gepubliceerd op de website van Boelen Webdesign.
 3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke
  onderdelen van de overeenkomst binden Boelen Webdesign alleen dan, indien deze
  veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door Boelen Webdesign.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Boelen Webdesign niet
  bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. Per opdracht zal Boelen Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de
  inhoud van het project beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden
  geraamd.
 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn
  geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld is in de
  offerte, dan bedraagt deze 14 dagen.
 3. Alle offertes van Boelen Webdesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is
  overeengekomen.
 4. Boelen Webdesign verzendt alléén offertes via e-mail, de klant is zelf verantwoordelijk
  voor, door haar, gewenste administratie vorm.

Artikel 4: Website

 1. Bij acceptatie en vóór aanvang van de te leveren dienst gaat de opdrachtgever akkoord met de overeengekomen prijs voor ‘Design & Development’. Na het goedkeuren van
  de eerste opzet van de website wordt een aanbetaling van 25% van de overeengekomen
  betaald voor ‘Design & Development’. Het is dan niet meer mogelijk om kosteloos
  veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Alle aanvullende wijzigingen/wensen/
  veranderingen zullen dan additioneel conform de standaard prijslijst worden geoffreerd.
  Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever de resterende 75% van
  het overeengekomen bedrag voor ‘Design & Development’, uiterlijk binnen 14 dagen na
  dagtekening. Jaarlijks ‘Onderhoud’ wordt gefactureerd op de dag dat de website is
  geaccepteerd en definitief online wordt gezet. De afgesproken betalingstermijn bedraagt ook voor jaarlijks ‘Onderhoud’ 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen
  uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een
  nieuwe opdracht. Boelen Webdesign behoudt zich het recht voor om de uitvoering van
  deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.
 3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Boelen Webdesign nodig heeft ten
  behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, tijdig ter hand te
  stellen van Boelen Webdesign en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft
  de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan
  stopt Boelen Webdesign haar werkzaamheden en is het restant van de
  overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.
 4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd
  wordt aan Webdesign & Meer is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag
  geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright
  en/of bestaande merknamen. Boelen Webdesign is niet aansprakelijk voor claims of
  rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van
  materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De
  klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst, foto’s etc.) op zijn/haar
  website en Boelen Webdesign kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 5. Boelen Webdesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de
  overeengekomen ontwikkelde Website evenals voorbereidend materiaal. De
  opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of
  anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de
  programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk
  gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.
 6. Boelen Webdesign is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor
  promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

 1. Voor websites heeft Boelen Webdesign een inspanningsverplichting om ervoor te
  zorgen dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers
  (Firefox, Google etc). Edoch Boelen Webdesign is niet verantwoordelijk voor afwijkingen
  en verschillen tussen de verschillende browsers m.b.t. weergave en kleuren. Boelen Webdesign garandeert op generlei wijze dat het door Boelen Webdesign gemaakte ontwerp
  door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 6: Onderhoud Website

 1. Onderhoudscontracten worden voor een periode van een (1) jaar afgesloten waarna
  deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor perioden van een (1) jaar met een
  opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Met Onderhoud van de website worden alle activiteiten (service & support) bedoeld zoals
  die zijn gespecificeerd in de initiële offerte alsook in eventuele aanvullende offertes
  waarmee de website is uitgebreid en/of verrijkt. Onderhoud wordt uitgevoerd in elke 1e week van een nieuwe maand.

Artikel 7: Levering en Levertijd

 1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
 2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en
  aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk
  worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Boelen Webdesign zal
  de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
  Artikel 8: Overmacht
 4. In geval van overmacht is Boelen Webdesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden
  te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot
  schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak,
  welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst
  belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in
  redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 6. Boelen Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
  hosting provider, domein naam registrator of anderen waarop Boelen Webdesign geen
  invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvind verwijst Boelen Webdesign naar de Algemene voorwaarden van desbetreffende derden.

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
  het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
  voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Prijzen

 1. Alle op de Boelen Webdesign website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen
  prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 11: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen te
  geschieden.
 2. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoud Boelen Webdesign
  zich het recht voor om de website offline te halen.

Artikel 12: Eigendomsrecht

 1. Conform het gestelde in artikel 4.5 blijft het intellectueel eigendom (IP) van websites te
  allen tijde en exclusief in handen van Boelen Webdesign. Boelen Webdesign verstrekt
  slechts het gebruiksrecht van Websites aan de opdrachtgever zolang deze telkens
  voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 13: Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal
  blijven vertrouwelijk. Boelen Webdesign verstrekt deze informatie, naam, adres, emailadres,
  telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren
  gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien Boelen Webdesign aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Boelen Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
  doordat Boelen Webdesign is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte
  onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Boelen Webdesign aansprakelijk mocht
  zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Boelen Webdesign beperkt
  tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de
  order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Boelen Webdesign is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
  schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
  de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
  zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van Boelen Webdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
  zoveel deze aan Boelen Webdesign toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont
  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
  algemene voorwaarden.
 4. Boelen Webdesign is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: AVG/GDPR

 1. Elke website van Boelen Webdesign wordt AVG-proof opgeleverd.
 2. Boelen Webdesign integreert altijd een privacy en cookie beleid in de website.
 3. In de context van de AVG kan Boelen Webdesign nooit als ‘Verantwoordelijke’ worden
  aangemerkt; slechts als ‘Verwerker’. Mochten er, in het kader van de Ontwikkeling en/of
  Onderhoud van de Website, persoonsgegevens in het spel zijn, dan is Boelen Webdesign graag bereid hiervoor een ‘Verwerkersovereenkomst’ te onderteken.

Boelen Webdesign
www.boelen-webdesign.nl
info@boelen-webdesign.nl
Tel. 0640012202

Download PDF bestand

Ik wil graag een offerte

De volgende informatie
heb ik van je nodig